Behandeling

Een onderzoek in het revalidatiecentrum betekent jammer genoeg niet automatisch dat er ook therapie zal kunnen gegeven worden aan de betrokkene.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat aan alle inschrijvingscriteria is voldaan en dat er multidisciplinaire therapie in ons centrum kan op volgen, doen we een aanvraag aan het RIZIV voor terugbetaling van de therapie. Als de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds een goedkeuring geeft, kunnen we starten met de behandeling. Er wordt een goedkeuring gegeven voor maximum één jaar. Daarna moet een verlenging aangevraagd worden, op basis waarvan de adviserend-geneesheer van het RIZIV opnieuw een goekeuring kan verlenen. 

Wanneer er geen goedkeuring wordt verleend, kan de behandeling niet worden opgestart, zelfs niet wanneer men bereid zou zijn om deze volledig zelf te financieren.

De behandelingsduur is verschillend voor de diverse doelgroepen. De behandelingsduur (zowel in jaren als in zittingen) betreft een maximale duur. Deze maximale duur moet niet noodzakelijk uitgeput worden.

De behandelingszittingen richten zich naar de revalidanten of hun familie. In 'De Poolster' worden de sessies meestal individueel georganiseerd. De inhoud en frequentie wordt bepaald door de aard van de moeilijkheden en gebeurt in overleg met de ouders.

Op regelmatige basis organiseert 'De Poolster' ook groepssessies voor kinderen met een gehoorstoornis, die in het centrum begeleid worden.

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' heeft, in tegenstelling tot sommige andere centra, geen eigen vervoerdienst. De ouders of een familielid vervoeren de revalidant naar het centrum.

De concrete afspraken zijn beschreven in ons reglement van orde.

Voor meer informatie kan u terecht op de site van de 'Federatie voor Ambulante Revalidatie vzw/Info voor verwijzers'.