Missie

Missie van 'De Poolster' 

Het centrum wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een gehoorproblematiek, ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden en/of specifieke moeilijkheden zoals autisme, verstandelijke beperking, ADHD,... teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken. Deze doelstelling wordt concreet vertaald in het vroegtijdig opsporen van functiestoornissen, het informeren van de betrokkene en/of zijn omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces en het opstarten van de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing.

Visie van 'De Poolster'

Het centrum wenst in en rond Brussel een gedifferentieerd aanbod uit te bouwen voor de problematieken zoals in onze missie omschreven. Dit gedifferentieerd aanbod vertrekt vanuit de vraag (vraaggestuurd) en wordt individueel aangepast (zorg - op - maat).
Zorg-op-maat: Het centrum streeft ernaar om een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aan te bieden, afhankelijk van de individuele noden van de betrokkene en voor zover deze past binnen de regelgeving van het RIZIV. Het centrum zal er daarom naar streven de personeelsleden voortdurend de mogelijkheid te bieden om op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke evoluties op haar domein.
Vraag-gestuurd: Men kan in het centrum terecht op eigen initiatief of op verwijzing. Door een kwalitatief hoogstaand aanbod wil 'De Poolster' zich binnen de regio profileren als een centrum waar, in het volste vertrouwen naar kan verwezen worden.

Waarden van 'De Poolster'

Binnen onze werking streven we naar:

  • respect voor de unieke eigenheid van een persoon en zijn omgeving (zowel hulpvrager als hulpverlener);
  • een positieve, toekomstgerichte werking;
  • een voortdurende, kritische evaluatie van het eigen handelen;
  • geloof in de groeimogelijkheden van elk individu (hulpvrager en hulpverlener);
  • vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van de medewerkers.

Mocht er ondanks onze voortdurende zorg toch iets mislopen tijdens het onderzoek en/of de therapie, vinden we het raadzaam om dit zo vlug mogelijk te signaleren aan één van de therapeuten, de maatschappelijk assistente of de directie. Wij zoeken dan naar een gepaste oplossing en proberen zo spoedig mogelijk een antwoord te formuleren. Indien de door ons geformuleerde oplossing toch onvoldoende zou blijken, kan de opmerking of klacht overgemaakt worden aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit agentschap houdt toezicht op de werking van de revaliatiecentra. Uw opmerkingen kunnen ons helpen de kwaliteit van ons werk te verbeteren.